LasseG
Lars-Erik Gästgivars

Arbete: +358 (0)9 432 3028
GSM: +358 (0)500 261 043


eduskunta

Intressebevakningen fortsätter….

I april 2015 är det ännu en gång riksdagsval i republiken, om inget oförutsett inträffar. Vi riksdagsvalskandidater förväntas att på bästa sätt förvalta vårt eventuella förtroende och vårt agerande bör återspegla väljarnas önskemål. Jag är starkt medveten om väljarnas önskan och ödmjukt har jag försökt göra mitt bästa under mina 4 år i Finlands riksdag.  Jag tackar uppriktigt för det stöd jag erhållit och lovar att fortsätta mina ansträngningar utgående från riksdagen. Men det är Ni väljare som bestämmer.

Före riksdagsvalet kommer ännu mycket politiskt arbete att krävas. Vårt land befinner sig i en mycket svår situation. Globaliseringen kräver enorma anpassningar om vi skall delta i den internationella konkurrensen. Globalisering betyder egentligen att vi skapar en öppnare värld, där resurserna skall kunna delas jämnare mellan stora och små, mellan rika och fattiga länder. Det betyder i klartext att för att andra skall få bättre måste vi dela med oss. Det är här vi står i dag, ingen önskar ge ifrån sig något, allt skall förbli som tidigare. Vi måste lära oss, även i Finland, att världen går framåt och den som står stilla och inte anpassar sig går bakåt. I dagsläget lånar vi 7-8 miljarder per år till vår välfärd och vår handelsbalans är fortsättningsvis negativ. Många minns 90-talets kris och vi kommer allt närmare ett liknande scenario igen.

Vad gäller en av mina stora hjärtefrågor, pensionärerna, har den visat sig vara svårhanterlig. Beslutsprocesserna är tyvärr mycket tröga, eftersom intresset för främjandet av pensionärernas sak är liten. Trots detta fortsätter mitt arbete för att pensionärerna skall få en mer rättvis behandling. Torsdagen den 25.9.2014 togs mitt pensionärslagförslag upp till första behandling i riksdagen. Lagförslaget, som gäller pensionärernas intressebevakning, stöddes på förhand av 121 riksdagsledamöter.  Lagförslaget går vidare och ger, om det småningom blir till en lag, pensionärerna rätten att få ett ökat inflytande inom pensionsbolagen och därtill säte och stämma vid borden där pensionspengarna handhas i bolagen.

För att komma till rätta med företagarnas eftersatta sociala frågor bildade jag för drygt två år sedan en parlamentarisk arbetsgrupp i riksdagen. Gruppen, vars ordförande jag är, sammankommer regelbundet och mycket har gjorts för att öka förståelsen för entreprenörernas behov av att behandlas rättmätigt och på samma grunder som övriga medborgare. Gruppen är en fri länk mellan olika företagarorganisationer, företagarnas arbetslöshetskassor och riksdagen.

I riksdagen utförs det egentliga arbetet i utskotten. Under mitt första år var jag medlem av lagutskottet där jag fungerade som viceordförande. Under hösten 2013 verkade jag som medlem i försvarsutskottet. Den ordinarie platsen som jag har och har haft under hela valperioden är i ekonomiutskottet. Där behandlas i stort sett allt som gäller landets ekonomi och näringsliv. Med andra ord kan jag vara med och påverka i de frågor som är mycket viktiga för landet i sin helhet och som är speciellt viktiga för vårt Österbotten.

Genast då riksdagsperioden inleddes insåg jag att riksdagen och regeringen under period skulle tvingas göra många svåra beslut, vilka kommer att påverka allas vår vardag. Finlands och hela Europas svåra ekonomiska situation har under hela valperioden präglat riksdagens arbete. Vägen är fortfarande mycket lång och smärtsam innan landets ekonomi svänger till det bättre. Ansträngningarna att åstadkomma stora reformer inom kommunsektorn samt inom social- och hälsovården har också under flera år upptagit mycket tid och krafter. Min uppgift är kort och gott att tillsammans med andra få den finländska skutan svängd.

lasseg_signature_new
Lars Gästgivars

fb

© Copyright LasseG 2016